Úvod // Služby // Lůžka následné péče

Lůžka následné péče

Lůžka následné péče.jpg

důležité kontakty

Primářka

MUDr. Jana Forstová

Tel.: +420 321 610 828

forstova.jana@nem-cb.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Javůrková 

Tel.: +420 321 610 815

Tel.: +420 774 758 991

 javurkova.hana@nem-cb.cz

Sociální pracovnice

Lucie Šturcová, DiS.

Tel.: +420 723 911 392

socialni@nem-cb.cz

Oddělení I

Staniční sestra

Beáta Stránská

Tel.: +420 321 610 807

stranska.beata@nem-cb.cz

Oddělení II

Staniční sestra

Marika Farkašová

Tel.: +420 321 610 833

farkasova.marika@nem-cb.cz

Oddělení III

Rekonstrukce

Oddělení IV

Staniční sestra

Tatjana Jakovljevič

Tel.: +420 321 610 817

jakovljevic.tatjana@nem-cb.cz

kde se oddělení nachází

ODDĚLENÍ I. – budova A, 1. patro

ODDĚLENÍ II. – budova G, 1. patro

ODDĚLENÍ III. – budova G, 2. patro

ODDĚLENÍ IV - budova A, 2. Patro

Mapa pro zobrazení zde

návštěvní hodiny

9.00 - 18.00

Lůžka následné péče poskytují komplexní lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči
pro chronicky nemocné. Převážná část pacientů je v seniorském věku, ale hospitalizováni jsou
i pacienti středního a mladšího věku (například po těžkých úrazech, cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích), kteří vyžadují dlouhodobou rehabilitační a ošetřovatelskou péči.

Disponujeme celkem 121 lůžky, z nichž je 61 lůžek ošetřovatelských, zbytek jsou lůžka následné péče. Počty reálně provozovaných lůžek aktuálně upravujeme, dle reálného počtu zdravotnických pracovníků. Při léčbě našich pacientů využíváme všech dalších komplementárních
i konziliárních služeb – interní, diabetologické, geriatrické, rehabilitační, laboratorní, radiagnostické
i anesteziologické péče.

Poskytovaná péče je zaměřená na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, dále
na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života. Přijímání jsou klienti, u nichž ambulantními formami péče (tedy i péčí doma) nelze zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Přijímáni jsou též nemocní s předpokládanou dlouhodobou léčbou, vesměs pacienti pokročilého věku.

Problematika péče o poúrazové stavy nebo stavy po závažnějších operacích se rozšiřuje o choroby kardiovaskulárního aparátu, o metabolické poruchy, stále častěji se vyskytující diabetes mellitus, chronické nemoci ledvin, poruchy trávení, neurologická onemocnění a v neposlední řadě i o změny psychické. Hojivost u nemocných bývá zhoršená, jejich biologická odolnost snížená. Zvýšenou pozornost vyžadují pacienti imobilní - soustavná péče o pohybový aparát, dechová cvičení, nácvik chůze, posilování jednotlivých svalových skupin je jednou z hlavních podmínek léčby.

Mezi našimi pacienty se vyskytují často pacienti inkontinentní, pacienti v terminálních nebo pokročilých stádiích zhoubných nádorů, pacienti paretičtí nebo plegičtí, které je nutné krmit a kde je třeba provádět prevenci dekubitů nebo dekubity již vzniklé ošetřovat. Využíváme k tomu moderních ošetřovatelských metod pomocí metody tzv. vlhké hojení, se kterým dosahujeme vynikajících výsledků. K prevenci využíváme antidekubitní matrace a nejrůznějších polohovací pomůcky apod. Naše sestry jsou proškoleny v technikách bazální stimulace, kterou využívají při péči a kontaktu
s pacienty.

Ošetřovatelská péče je nedílnou součástí péče a ta má v péči o chronické pacienty svojí nezastupitelnou roli. Představuje kontinuální ošetřování, tj. zajištění hygienické péče, příjem potravy, sledování bilance tekutin, vyprazdňování, polohování, podávání léků, provádění odborných výkonů, ošetřování ran a ošetřovatelskou rehabilitační péči, s cílem dosáhnout maximální soběstačnosti nemocného. O pacienty zde pečujeme podle aktuálních ošetřovatelských standardů. Kvalita péče je kontinuálně sledovaná a měřená.

Stav nemocných kontroluje denně lékař, který doporučuje změny v terapii a v ošetřovatelských
a v rehabilitačních postupech. Při akutních změnách stavu, zde hospitalizovaných pacientů,
v mimopracovní době a během volných a svátečních dnů je zajištěno vyšetření pacienta lékařem, který je v ústavní pohotovostní službě.

Režim pacientů, včetně rehabilitace, se stanovuje individuálně, podle aktuálního psychického
a fyzického stavu. Každou středu se provádí primářská vizita. Jednou týdně se provádí vizita vrchní sestry a ošetřovatelského týmu. Sociální situaci pacientů řeší sociální pracovnice ve spolupráci
s vrchní sestrou, primářkou oddělení a rodinou.

Důležité je zajištění psychické pohody nemocného a aktivní vyhledávání a uspokojování jeho potřeb. Odbornost je garantována kvalifikací primáře oddělení atestací v oboru interna II.stupně.

Uvědomujeme si, že se v oblasti následné péče se setkáváme s pacienty s širokým spektrem nemocí, které přesahují jeden obor, proto klademe velký důraz na další vzdělávání sester i lékařů.

Hospitalizace a návštěvní hodiny

Hospitalizace na tomto oddělení je možná pouze po předchozí domluvě s primářkou oddělení, vrchní nebo sociální sestrou. Rozhodnutí o přijetí je v kompetenci primářky oddělení.

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou od 8:00 do 18:00. Z hlediska provozních záležitostí nejvíce vyhovují návštěvy v odpoledních hodinách. Návštěvy je nutno vždy nahlásit sestře na oddělení. Návštěvy by měly respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu pacienta.

Prosíme o ohleduplnost a přezouvání se před vstupem na jednotlivá oddělení.

V případě, že budete opouštět oddělení s pacientem, např. na procházku do parku, nahlaste to sestře.

Při příjmu si vezměte s sebou

  • občanský průkaz
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • hygienické potřeby - tekuté mýdlo, ručníky, žínka, šampon, prádlo, přezůvky, event. vhodnou obuv k rehabilitaci (pevná pata)

Vstupní formality

Pacient:
  1. podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
  2. je seznámen s možností uložení cenností do tresoru nemocnice
  3. poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
  4. uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice

Informace o stavu pacienta

Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař při osobním jednání (telefonicky zcela výjimečně) osobě, kterou pacient určil na začátku hospitalizace.Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto to na ní, prosíme, nežádejte.

Žádost o přijetí_LDN.pdf

Žádost o přijetí_LDN.docx

 

Postup při vyřizování stížností_Nemocnice Český Brod

 

Žádost o pořízení výpisu nebo kopií zdravotní dokumentace:

Žádost o pořízení výpisu nebo kopii ZD.pdf  

Čestné prohlášení_osoba blízká.pdf 

Ceník náklady pořízení kopie zdrav.dokumentace.pdf